Gebruiksvoorwaarden Disclaimer

www.roadhouseclassics.be

Van kracht vanaf 07/02/2022

Welkom op deze website over Roadhouse Classics (hierna genoemd de ‘Website’).

We nodigen u uit om aandachtig deze gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het surfen op deze Website (hierna genoemd de ‘Gebruiksvoorwaarden’). Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u zonder voorbehoud de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Met vragen inzake uw gebruik van de Website kunt u ons contacteren op het volgende adres:

Sterrenwacht 153 – 3550 Zolder

Wettelijke vermeldingen

·        URL van de Website: www.roadhouseclassics.be

·        Contact: E-mail: roadhouse_classics@hotmail.com- Telefoonnummer: 📞 +32 475 67 76 41

·        Verantwoordelijke uitgever: Peter Ruttens

Intellectuele eigendom

De Website en alle elementen waaruit die is opgebouwd (zoals merken, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort), zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Elk gebruik, reproductie of weergave van de Website (geheel of gedeeltelijk), via welke drager ook, voor andere doeleinden, en meer bepaald commerciële doeleinden, is verboden. Elke reproductie, weergave, wijziging of verdeling van de inhoud of afbeeldingen is verboden.

Informatie op de website

Algemene bepalingen

Wij herinneren u eraan dat onjuistheden of vergetelheden kunnen voorkomen in de informatie die op deze Website beschikbaar is, meer bepaald door toedoen van derden. Wij verbinden ons ertoe zo snel mogelijk die onjuistheden te verwijderen of die onvolledigheden aan te vullen op de Website.

Hyperlinks

De hyperlinks die op deze Website zijn toegevoegd, kunnen u leiden naar websites die beheerd worden door derden, waarvan wij de inhoud niet in handen hebben. Bijgevolg, en in de mate dat de hyperlinks enkel op deze Website werden toegevoegd om u het surfen op het internet gemakkelijker te maken, behoort het bezoeken van websites van derden geheel en al tot uw keuze en tot uw exclusieve verantwoordelijkheid.

Persoonsgegevens

Het kan voorvallen dat wij persoonsgegevens verzamelen die u betreffen opslaan, meer bepaald wanneer u ons contacteert voor informatie via e-mail.

Uw persoonsgegevens worden door de Roadhouse Classics opgeslagen in een informaticabestand met het oog op marketing doeleinden.

Ze worden bewaard tot u schrapping ervan vraagt.

Overeenkomstig de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, geniet u het recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van de gegevens die u betreffen door simpel verzoek hierom via het e-mailadres: roadhouse_classics@hotmail.com

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw toestel worden geplaatst wanneer u op de Website surft (zoals bijvoorbeeld de pagina’s die u bezocht heeft, datum en uur van uw bezoek, enzovoort) en die gelezen kunnen worden tijdens uw bezoeken op diezelfde Website (hierna genoemd de ‘Cookies’)

Voor meer informatie betreffende het gebruik van Cookies op de Website nodigen wij u uit om onze tabel inzake Cookies hier na te lezen.

Gebruikte cookies op deze website (zie links)

Wijziging van de website en de gebruiksvoorwaarden

Het is mogelijk dat wij in de toekomst de content en informatie op deze Website alsook de onderhavige Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen, meer bepaald om nieuwe van toepassing zijnde wetgeving of reglementeringen na te leven en/of om de Website te verbeteren.

U zal op de Website op de hoogte gebracht worden van elke wijziging vooraleer die in werking treedt in het kader van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u de Website blijft gebruiken, impliceert dat u deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, behalve in het geval de wijziging uw uitdrukkelijk instemming veronderstelt.

Credits

De Website werd ontwikkeld door Roadhouse Classics, met maatschappelijk zetel Sterrenwacht 153 – 3550 Heusden Zolder België ingeschreven in het handelsregister van Heusden Zolder onder het ondernemingsnummer 0599.980.434.

E-mailadres: roadhouse_classics@hotmail.com- Telefoonnummer: 📞 +32 475 67 76 41

Toepasselijk recht en geschillen

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Voor eventuele problemen, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst:

Sterrenwacht 153 – 3550 Heusden Zolder België - 📞+32 475 67 76 41

Bij gebrek aan een oplossing van het geschil in het kader van deze bemiddeling, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.